1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

2. LEVERING en VERZENDING

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, behalve op wettelijke feestdagen. Laserkadootje is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij ingeval van overmacht.

2.2. De artikels worden verzonden met BPost op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

2.3. Indien de artikels onmogelijk geleverd kunnen worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

2.4. Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de verkoper geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. PRIJS

3.1. Laserkadootje kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2. De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen, Belgische BTW (21% of 6%) is wel inbegrepen.

3.3. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.

3.4. Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

3.5. Laserkadootje is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

3.6. Laserkadootje behoudt zicht het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst.

4. VERZAKINGSRECHT

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. De koper dient, vooraleer over te gaan tot terugzending, hiervan melding te maken via het contactformulier of e-mail. Terugzending dient te gebeuren in de ongeopende originele verpakking (inclusief bijhorende accessoires en eventuele documentatie) en zich in nieuwstaat te bevinden.

5. KLACHTEN of BETWISTINGEN

5.1.Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

6. RETOURS

6.1. De goederen kunnen tot, maximaal, 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden, met uitzondering van gepersonaliseerde goederen.

6.2. Laserkadootje zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor een terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

7. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

7.1. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro).

8. EIGENDOMSRECHT

8.1. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

9. TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Brugge.